Porosty i Grzyby Naporostowe Boliwii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zróżnicowanie Biologiczne Tropikalnej Ameryki Południowej
na Przykładzie Porostów Boliwii

Prezentowana strona internetowa promuje wielokie-runkowe studia nad porostami i grzybami naporo-stowymi Boliwii, finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu LIDER. Jest to pierwsze tej skali opracowanie obejmujące porosty unikalnego pod względem przyrodniczym obszaru Boliwii, który wciąż pozostaje prawie zupełnie niepoznany pod względem lichenologicznym. Przewodnim celem projektu jest poszerzenie wiedzy  o bioróżnorodności Ameryki Południowej, poprzez badania prowadzone nad zróżnicowaniem gatun-kowym porostów występujących w tym kraju, jak również propagowanie dalszych badań naukowych w tym interesującym regionie.

Boliwia zaliczana jest do krajów o największej bioróżnorodności w skali świata. W wyniku dużego zróżnicowania fizjograficznego i usytuowania w strefie tropikalnej, na blisko 1 mln km2 powierzchni tego kraju, ukształtował się cały wachlarz ekosystemów typowych dla znacznej części kontynentu Ameryki Południowej. Słaby rozwój badań lichenologicznych w Boliwii spowodował, że do 1998 roku znanych było stamtąd jedynie 150 gatunków porostów. W wyniku badań prowadzonych w późniejszych latach liczba ta wzrosła obecnie do około 1400. Światowa róż-norodność porostów tropikalnych szacowana jest na 13000 gatunków, w tym aż 7000 gatunków spodzie-wanych jest w neotropikach. Biorąc pod uwagę te

 

przewidywania, można spodziewać się, że w Boliwii biota porostów powinna liczyć 4000 gatunków porostów i 800 grzybów naporostowych.

Projekt przewiduje znaczące uzupełnienie i podsumo-wanie wiedzy o biocie porostów Boliwii, w tym badania dotyczące systematyki, filogenezy i składu metabo-litów wtórnych w wybranych, słabo zbadanych grupach taksonów. Prowadzone badania przyczynią się także do poznania udziału porostów w poszczególnych typach ekosystemów oraz ich wymagań siedliskowych i rozmieszczenia geograficznego. Pozyskana wiedza na temat porostów, jednych z najwrażliwszych na zmiany środowiska organizmów, pozwoli na lepszą ochronę naturalnej bioróżnorodności tego kraju. Tym samym projekt znacząco wspomoże działania mające na celu utrzymanie naturalnego przebiegu procesów ekologicznych w jednym z najcenniejszych przyrodni-czo obszarów świata.

 

 

Porosty

 

porosty (inaczej grzyby zlichenizowane) są wynikiem symbiozy pomiędzy grzybami oraz zielenicami i/lub cyjanobakteriami, w wyniku której powstaje zupełnie nowy organizm, morfologicznie różny od każdego z komponentów. Grzyby te odgrywają znacząca rolę w ekosystemach wszystkich stref klimatycznych, wraz z najbardziej ekstremalnymi, takimi jak obszary arktyczne, wysokie góry, pustynie i lasy de-szczowe. Są one także dobrymi bioindy-katorami, co spowodowane jest ich dużą wrażliwością na antropogeniczne prze-miany środowiska i zmiany klimatyczne. Mimo to wciąż stanowią bardzo słabo poznaną grupę, zarówno pod względem systematycznym, ewolucyjnym, fizjologi-cznym jak i biogeograficznym. Z porostami związana jest swoista biota pasożytniczych grzybów naporostowych, jeszcze słabiej poznana niż same porosty.

Obszary tropikalne stanowią największy rezerwuar różnorodności biologicznej, w tym porostów, w lądowej części świata. Prowadzone aktualnie studia na obszarze Boliwii znacząco uzupełnią wiedzę o tej ważnej grupie ekologicznej grzybów oraz powinny zachęcić do realizacji przyszłych badań naukowych w tym regionie geo-graficznym.

© 2010 Adam Flakus, w ramach Programu LIDER finansowanego przez NCBiR w Polsce,
Pracownia Lichenologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
English Polski Español